Informace o zpracování osobních údajů

Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost TJ Lokomotiva Břeclav volejbalový oddíl, pobočný spolek, IČ: 06398570, se sídlem Veslařská 2753/1a, 690 02 Břeclav (dále jako TJ Lokomotiva ) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci").

TJ Lokomotiva tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení"), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon").

TJ Lokomotiva je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. TJ Lokomotiva zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává TJ Lokomotiva rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

TJ Lokomotiva zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.

Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.

Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.

Údaje o transakcích mezi TJ Lokomotiva a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

Účely a právní důvod zpracování údajů

TJ Lokomotiva osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi TJ Lokomotiva a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.

Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na TJ Lokomotiva vztahují. TJ Lokomotiva má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.

Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů TJ Lokomotiva. Oprávněným zájmem TJ Lokomotiva může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi TJ Lokomotiva a zákazníkem. Oprávněným zájmem TJ Lokomotiva může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany TJ Lokomotiva je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností TJ Lokomotiva před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi TJ Lokomotiva a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany TJ Lokomotiva zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat TJ Lokomotiva, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

Příjemci osobních údajů

TJ Lokomotiva poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. TJ Lokomotiva takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem TJ Lokomotiva. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů TJ Lokomotiva osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od TJ Lokomotiva přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi TJ Lokomotiva a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi TJ Lokomotiva a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů TJ Lokomotiva. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

KONTAKTY

TJ Lokomotiva Břeclav volejbalový oddíl, pobočný spolek

TJ Lokomotiva Břeclav
volejbalový oddíl, pobočný spolek

IČ: 06398570
se sídlem Veslařská 2753/1a, 690 02 Břeclav

Číslo účtu: 2801343969/2010 (Fio banka a.s.)


Sportovní hala a venkovní kurty


Tělocvičny


Národní sportovní agentura
ČVS
  • Petr Baránek
    Trenér kadetek

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.